Halfmoon bettas genetics

Interest all kind of bettas but focus in genetics of Halfmoon bettas with standard of IBC( International Betta Congress)


You are not connected. Please login or register

เอกสารแปลจาก IBC เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ IBC

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

Admin
Admin
ABOUT IBC SHOW:
- ประกวดเพื่อโชว์ความสวยงาม และเป็นการพัฒนาลักษณะโครงสร้างและสีของปลากัด
- การประกวดของIBC จะมีการแบ่งออกเป็น 6 เขต เพื่อความสะดวกแก่ผู้นำปลาเข้าประกวด เพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง การส่งปลา และภาษาที่แตกต่างกัน
- แต่ละเขตสามารถแยกออกเป็น Districts หมายถึงกลุ่มย่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถประกวดปลากันได้ทุกจุด
- IBC จะมีการประกวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม หรือ สิ้นเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี และสิ้นสุดพร้อมกันตอนสิ้นปี

District Level Shows
The IBC Certified Show
- เป็นการโชว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในการโชว์ทั้ง 4 แบบ
- มีการประกวดปลาเพียง 4-6 ประเภท
- ต้องมีปลาอย่างน้อย 2-3 ตัวที่มาจากเขต(Area)ใกล้ ๆ
- ในการจัดประกวดต้องมีปลาอย่างน้อย 10-30 ตัว
- อาจจัดขึ้นได้ปีละครั้ง

The IBC District Show
- มีขนาดงานใหญ่กว่าแต่ก็ยังถือว่าเล็กอยู่
- ปลาจากสมาชิกของ IBC ในเขตต่าง ๆ สามารถส่งเข้าประกวด แต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาจาก District เอง
- มีปลาประกวดอย่างน้อย 50-150 ตัว
- ปีนึงจัดได้หลายครั้ง
- แต่ไม่สามารถจัดได้หากมีการจัดตรงกันกับ District หรือ เขต อื่นๆ ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนแล้วในตารางการประกวดของ IBC

Area Level Show
- มีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับการประกวดปลาแบบปรกติทั่วไป ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี
- มีปลาที่ประกวด ตรงตามแบบแต่ละประเภทจำนวน 300-500 ตัว และได้รับมาจากทุก District ในเขตนั้นรวมถึงบางส่วนจากประเทศอื่นๆ
- เงื่อนไขของ Area Show กับ International Show เหมือนกัน Area Show จะมีการจัดน้อยกว่า
- ไม่มีจำกัดจำนวนครั้งของ International Show ในหนึ่งปี
- บางครั้งอาจจะจัดขึ้นในเขตทั้งหก ในหนึ่งปี
- ในเขตเดียวกันจะไม่มีโชว์อื่นๆ เกิดขึ้นภายในสองอาทิตย์
- ไม่สามารถจัดงานขึ้นหากตรงกับวันที่มี District Show

Watch out of weather problems
- International Show ไม่สามารถจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 มีนาคม เพราะอากาศจะหนาวส่งผลกระทบต่อปลา
The IBC Convention Shows
- จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมสมาชิกประจำปีของ IBC
- มีจำนวนปลาแต่ละประเภท 600-1000 ตัว จากทั่วโลก
- แต่ละหกเขตอาจจะขอจัดงานนี้ในเขตของตน โดยเป็นเจ้าภาพ

There may be three types of Convention:
The IBC Convention
- ถูกจัดขึ้นในนามของสมาชิกทั้งหมด
- จัดได้ปีละครั้ง
- ประเภทการประกวดเหมือนกับ International Show โดยจะเพิ่มทางเลือกสำหรับปลาที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่กำหนดไว้
- เป็น Convention Show ใหญ่ที่สุดและเป็นงานสุดท้าย

The IBC Area Convention
- อาจจัดขึ้นสำหรับสมาชิกของเขตหนึ่ง ๆ
- จัดได้หนึ่งครั้งต่อเขต ต่อปี
- ประเภทปลาที่ประกวดถูกใช้ตาม International Show หรือ The IBC Convention

The IBC District Convention
- อาจจัดขึ้นสำหรับสมาชิกของ District
- ประเภทการประกวดตามโครงสร้างที่กำหนดจาก District
- โดยจะเพิ่มทางเลือกสำหรับปลาที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่กำหนดไว้ ตามความต้องการของเจ้าภาพ

AWARDS
District Level Championships
District Grand Champion
- มีคะแนนสูงสุดใน การประกวดแบบ Certified , District และ District Convention Show ภายในแต่ละ District ที่จัดขึ้น ไม่น้อยกว่าสองโชว์
- District Grand Champion อาจอยู่นอก District นั้น

District Division Champion
- ผู้เข้าร่วมประกวดที่เป็นผู้นำในแต่ละประเภทของ District Show จะได้รับการรับรอง

International Championships
International Grand Champion
- ในแต่ละปี IBC จะยอมรับรอง District Grand Champion เพียงหนึ่งตำแหน่งในแต่ละเขต
- เป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในงาน International และ Area Convention Show ในเขตนั้น ๆ
- คะแนนจะรวบรวมจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดยผู้ดูแลในเขตนั้น ๆ
Reserve Grand Champion
- ผู้เข้าร่วมประกวด ที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับสอง

International Division Champions
- ผู้ชนะที่มีคะแนนนำในการประกวดปลาแต่ละประเภทในงาน International และ General/Area Convention Shows อาจจะได้รับการรับรอง จากดุลยพินิจของบอร์ดการตัดสิน

International Class Champions
- ผู้ชนะที่มีคะแนนนำในการประกวดปลาแต่ละแบบในงาน International และ General/Area Convention Shows จะได้รับรางวัลตามแต่ละเขต

Top Ten Leading Exhibitors
- คือ 8 คนที่มีคะแนน รองจาก Grand และ Reserve ในแต่ละเขต

Presentation of AWARDS
For An Individual Show
- การประกาศรางวัลจะประกาศอย่างเป็นทางการแก่สาธารณะในเอกสารประจำเดือนของ IBC (FLARE)
- ผู้ชนะที่ไม่สามารถอยู่ในงานจะได้รับแจ้งผลทางเมลล์

For the Yearly Awards
- จะมีพิธีประกาศรางวัลทุกๆ ครั้งที่จัดงาน
- มีการประกาศในงานโดยคณะกรรมการในการจัดงานหรืออาจจะแจ้งผลการตัดสินจาก IBC เป็นรายปี
- เขต และ District อาจจะจัดการประกาศรางวัลได้ตามความต้องการ
- การแจ้งผลตอนสินปีของ IBC จะถูกประกาศโดยผู้เป็นประธานหรือบอร์ดการตัดสิน

General Convention Awards
International Class Championships
- ที่หนึ่งในแต่ละประเภท
International Grand Championships
- Grand Championship ได้ถ้วย
- Reserve Grand Championship ได้ถ้วย
- ผู้ที่ได้ถ้วยของ Warren Young จะเป็นผู้ชนะที่มีคะแนนสูงที่สุดในการโชว์ทั้งปี
- ถ้วยหรือของที่ระลึกสำหรับอันดับ 2-10 ในแต่ละประเภท
- ถ้วยของประธาน จะวนให้ ผู้ชนะครองหนึ่งปี โดยจะต้องเป็นผู้มีคะแนนสูงสุดในปีนั้นในงาน Convention Show
- ถ้วยถาวรสำหรับผู้ที่ชนะในปีที่แล้ว เมื่อครบวาระ

Convention Show Awards
- รางวัลสำหรับที่หนึ่ง สอง และสาม ในConvention Show Classes
- รางวัลสำหรับที่หนึ่ง สอง และสามสำหรับประเภทที่มีการจัดขึ้นมาใหม่
- รางวัลสำหรับ Best of Show และ Reserve Best of Show ซึ่งแยกออกมาจาก Convention Show Classes และBest of Show ,Reserve Best of Show อีกชุดสำหรับประเภทที่มีการจัดขึ้นมาใหม่

Points
District Points
- คะแนนจะถูกตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบจาก District นั้น ถ้าไม่มีจะเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนของบอร์ดการตัดสิน
คะแนนจาก Certified Show คะแนนจะถูกนับไปพิจารณาการเป็น District Grand Championships
คะแนนจาก District Show จะนับคะแนนสำหรับตำแหน่ง District Grand และ Division Championships
คะแนนจาก District Convention Show คะแนนจะถูกนำไปสู่ตำแหน่ง District Grand และ Division championships

International Points
- คะแนนในระดับ International จะถูกรวบรวมจากนายทะเบียนของบอร์ดการตัดสิน เหมือนกันทุกเขต
จาก International Show คะแนนนับเพื่อพิจารณาตำแหน่ง IBC International Grand Championship
จาก General , Area Convention Show คะแนนนำไปรวมสำหรับ International Grand Championship
สำหรับ Most Best of Show points จะมีการให้คะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของBest of Show และ Reserve Best of Show เพื่อนำไปพิจารณา International และ General/Area Convention Shows เป็นรางวัลที่ระลึก The Warren Yong เพื่อเป็นเกียรติสำหรับนักเพาะพันธุ์ปลากัด

Award Point Summary
คะแนนที่ได้รับจาก อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3
Certified 50 30 10
District 50 30 10
International 50 30 10
District Convention 75 45 15
Area Convention 75 45 15
IBC Convention 75 45 15
หมายเหตุ
- คะแนนจาก Certified Show จะนับเพื่อพิจารณา District Grand Championships เท่านั้น ไม่นำไปพิจารณา Division Championships
- คะแนนจาก District Show และ Convention จะนับเพื่อพิจารณา District Grand และ Division Championships
- คะแนนจาก International Show, Area และ IBC Convention จะนับเพื่อพิจารณา International Grand และ Class Championships จะมีการแยก Class Championships ให้สำหรับการประกวดประเภทใหม่ ๆ
- ปลาที่ได้ Best of Show (BOS) และ Reserve Best of Show(RBOS) จะได้คะแนนพิเศษตามตารางถัดไป โดยคะแนนจะบวกรวมไปในแต่ละประเภทและแต่ละแบบ คะแนนจะเหมือนกันสำหรับทั้งประเภทการประกวดที่จัดขึ้นประจำและประเภทที่จัดขึ้นใหม่
- ถ้ามีการโชร์ร่วมกัน ตลอดทั้งปีคะแนนจะพิจารณารวม จะไม่แยกพิจารณา
- สมาชิกที่เป็นครอบครัวโชว์ร่วมกันได้
- ผู้ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นครอบครับ อาจโชว์ร่วมกันได้แต่จะไม่ได้พิจารณาตำแหน่ง Grand Championship และ ไม่ควรได้ตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีคะแนนรวมมากสุด 10 อันดับ

Best of Show Bonus
คะแนนพิเศษจะเปลี่ยนแปลงตามการจัดงาน
สำหรับ International Point Shows
ผู้เข้าร่วม BOS RBOS
001-200 40 25
201-300 50 35
ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 200 คน จาก 300 คน จะบวกเพิ่มอีก 10 คะแนน
สำหรับ District Point Shows
ผู้เข้าร่วม BOS RBOS
000-025 15 5
026-050 25 15
ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 25 คน จาก 50 คน จะบวกเพิ่มอีก 5 คะแนน
สำหรับ Certified Point Shows
ผู้เข้าร่วม BOS RBOS
000-025 15 0
026-050 25 0
ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 25 คน จาก 50 คน จะบวกเพิ่มอีก 5 คะแนน ไม่มีคะแนนพิเศษให้สำหรับ RBOS ในงาน Certified Shows

Fees

ค่าธรรมเนียมมี 4 ประเภท
Show Sanction Fee: ทาง IBC คิดกับผู้จัดงานสำหรับการอนุมัติให้จัดงาน
Show Entry Fee: ทางผู้จัดงานคิดกับผู้นำปลาเข้าประกวดสำหรับการนำปลาเข้าประกวด
Show Surcharge Fee: ทาง IBC คิดกับผู้จัดงาน สำหรับผู้เข้าร่วม 100 คนแรก เพื่อใช้เป็นต้นทุนสำหรับการตัดสินประจำปี
Judge’s Fee: จ่ายเป็นค่าบริการให้กับผู้ตัดสิน
โดยทั่วไปการแจ้ง Show sanctioning และ show entry fee จะถูกคิดตามจำนวนของประเภทที่ประกวดในมาตรฐานการจัดงาน ข้อมูลจะอยู่ใน - Section 2 –Judge’s Manual Chapter 10

หมายเหตุ
- ทุก sanction fees จะถูกส่งไปยังประธานบอร์ดการตัดสินของ IBC หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับใบคำร้องขออนุมัติ
- sanction fees ต้องจ่ายก่อนที่การจัดงานจะถูกอนุมัติอย่างเป็นทางการ
- แจ้งวันที่ต้องการจะจัดงานอาจจะต้องจองไว้ 10 วัน โดยส่งอีเมลล์ไปยังประธานบอร์ดการตัดสินของ IBC หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้มีการแจ้งไว้ที่คลับ, ประเภทการประกวดและวันที่จะจัดงาน
- Sanction fees ต้องถูกได้รับภายใน 10 วัน นับจากวันที่ ที่ระบุในอีเมลล์ หรือจะต้องไม่นานกว่าที่ถูกจองไว้
- IBC จะ forward sanction fees จาก district level shows ไปยังตัวแทนของ district ซึ่งถ้าไม่มีตัวแทนของเขตหรือ ตัวแทนของ district เงินจะถูก forward สู่ IBC ที่จะจัดการชั่วคราวจนกระทั่งตัวแทนของ Area/District ได้ถูกเลือกขึ้น IBC จะส่งเงินต่อไปยังผู้ที่รับผิดชอบเงินนี้
- ผู้จัดประกวดสามารถเก็บค่าสมัครเข้าประกวดได้มากกว่า ค่าสมัครขั้นต่ำโดยทั่วไป คือ 2 USD แต่ส่วนที่มากกว่า 2 USD จะต้องประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเพราะบางคนอาจเกิดการเข้าใจผิดว่าจะต้องจ่ายแค่ 2 USD
- Surcharge fees จะถูกเก็บสำหรับทุกๆ International Shows โดยจ่ายโดยตรงให้กับเหรัญญิกของ IBC ใน Chapter 1 Surcharge fees จะเท่ากับ 25 cents ต่อผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน สำหรับ 100 คนแรก
- สำหรับ District level Shows นั้น Surcharge fees อาจจะบวกเพิ่ม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกใน District นั้น การจ่ายจะจ่ายตรงกับผู้รับผิดชอบของ District นั้น ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบจะไม่มีการเก็บ Surcharge fee

Auction Fund Distribution for Show Entries
- เงินกองทุนนี้จะได้มาจากกลุ่มของเจ้าภาพ โดยมีการขายประมูล จะเป็นการคิดค่าใช้จ่ายระหว่าง ผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นผู้ขายและอีกฝ่ายเป็นกลุ่มของเจ้าภาพ หรือ ตัวแทนอื่น ๆ ที่ได้ระบุความจำนงไว้
- ในส่วนที่มีการประมูลแบบพิเศษ(สิ่งที่ไม่ใช่ปลา หรือ ไม่ได้อยู่ในรายการ) จะไม่ถูกจำกัด ตามสัดส่วนที่แสดงในส่วนถัดไปและจะถูกกำหนดโดยความต้องการของเจ้าภาพที่จัดงาน
- จนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น เงินที่ได้จากการประมูลของผู้เข้าร่วมประกวดจะแบ่ง 75% ให้กับเจ้าของปลา 25% สำหรับเจ้าภาพจัดงาน
- สำหรับการประมูลแบบพิเศษ อาจจะแบ่งเป็น 50% ต่อ 50%

สัดส่วนรายได้จากการประมูลทั้งหมด รวมทั้ง Show entries สำหรับการประมูลทั้งหมดของ IBC Convention จะเท่ากับ50/40/10 ระหว่าง เจ้าของปลา, IBC และเจ้าภาพ โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าภาพต้องเป็นผู้ควบคุมการประมูล ถ้าเจ้าภาพไม่ต้องการที่จะดำเนินการการประมูล(General Convention) เจ้าภาพจะต้องแจ้งประธานบอร์ดการตัดสินของ IBC อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประมูล ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะแบ่ง 50/50 ระหว่างเจ้าของปลากับ IBC

Chapter 2: Entering And Hosting An IBC Show
Types of exhibition classes
IBC อนุมัติและส่งเสริมให้มีการโชว์ความสวยงามของปลาโดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่ม
Group A : Regular Classes สำหรับสมาชิกของ IBC โดยผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เป็นสมาชิกของ IBC
2. อาจจะไม่ได้เป็นผู้เพาะพันธุ์เพื่อการค้า(ต้องพิจารณาข้อกำหนด 3 ใน Group C ประกอบ)
3. ต้องเป็นผู้เพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาหรือ เตรียมการเขียนบทความที่มีความน่าเชื่อถือไปยังผู้เพาะพันธุ์ เป็นครั้งคราวสำหรับนำไปดูเพื่อศึกษา
Group B: Novice classes สำหรับผู้เริ่มต้นนำปลาออกประกวด โดยอาจจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. ประกวดใน Novice classes ติดต่อกัน 12 เดือน
2. ไม่ได้เป็นสมาชิกของ IBC ในปีนั้น ที่มีการประกวด และ
3. หลังจาก 1 ปี ผ่านไป ผู้เข้าร่วมจะต้องประกวดใน Regular classes (โดยปฏิบัติตาม Group A ที่กล่าวมาแล้ว)
Group C: Commercial classes สำหรับผู้เพาะพันธุ์ปลาเพื่อการค้า
1. เป็นผู้ที่มีรายได้หลักมาจากการขายปลากัด
2. กลุ่มนี้จะไม่รวมถึงผู้ที่ทำเป็นงานอดิเรก ที่ขายปลากัดจากการประมูลทางweb หรือขายปลาทาง web ที่ตนเป็นเจ้าของ หรือ ร้านขายปลาทั่วไป
3. สมาชิกของ IBC ไม่ถูกกำหนดให้ต้องประกวดในกลุ่มนี้

- แต่ละ Group จะได้พิจารณารางวังออกเป็นกลุ่ม ๆ ประกอบด้วย Best of show , Reserve best of show สำหรับปลาตัวผู้และตัวเมีย
- ผู้เข้าร่วมทั้ง 3 Group จะต้องสะสมคะแนนจนกระทั่งสิ้นปี
- การตัดสินจะพิจารณาถึงแต่ละประเภท(classes) ที่อยู่ใน Group ต่าง ๆ
- ผู้ประกวดที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในทุกประเภทภายใน Group ระหว่างๆ ฤดูกาลการประกวด จะประกาศให้เป็น Grand Championship สำหรับกลุ่มนั้น ๆ ประกาศ ณ การประชุมประจำปีของ IBC เมื่อสิ้นฤดูกาล

Ethics of showing
- โดยจรรยาบรรณแล้วปลาที่นำมาประกวดจะต้องเป็นปลาที่เจ้าของเป็นคนเพาะและเลี้ยงดูขึ้นมาเอง
- แต่ถ้าผู้เข้าร่วมต้องการที่จะเข้าประกวดแต่ไม่ได้เพาะเอง จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
- ในเอกสารการรับสมัครเข้าประกวด(IBC form 3) ในช่องผู้เข้าประกวด(exhibitor) จะต้องใส่ชื่อคนที่เพาะปลาก่อน แล้วคั่นด้วย slash(/) แล้วตามด้วยชื่อคนที่นำปลาเข้าประกวด
- ในลักษณะดังกล่าวจะถูกจัดให้อยู่ในลักษณะที่เป็นทีมประกวด
- คะแนนที่ได้รับจะถูกจัดให้อยู่ภายใต้ชื่อทีมของผู้เพาะและผู้นำปลาเข้าประกวด
- การเข้าประกวดเป็นทีมจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ การตัดสินแบบที่เป็นเฉพาะบุคคล เมื่อตอนสิ้นปีของการประกวด

Entering A Show
Finding Out When a Show will be Held:
- วารสารอย่างเป็นทางการของ IBC และเอกสาร FLARE จะประกาศแจ้งตารางเวลาของการประกวดขึ้นสำหรับในหนึ่งปี
- ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปหาที่ www.ibcbettas.com แล้วหา List of show
- ประธานและเจ้าหน้าที่ของบอร์ดการตัดสินจะควบคุมดูแลรายการการประกวดนี้

Cataloging your Entries:
- เอกสารการรับสมัคร (IBC form 3) สามารถค้นหาได้ในภาคผนวก
- เอกสารที่มีการปรับปรุงล่าสุดจะแจ้งไว้ใน เอกสาร FLARE โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภท หรือมาตรฐานการประกวด
- Copy เอามาใช้
- จะต้องแน่ใจได้เขียนที่ถุงปลา โดยจะต้องเขียนเลขที่สำหรับอ้างอิงตัวปลา เชื่อมโยงกับตัวเลขที่เขียนไว้ในเอกสารการรับสมัคร
- สมควรที่จะ copy เอกสารการรับสมัครที่สมบูรณ์เอาไว้ โดยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น จะได้เป็นบันทึกที่มีความถูกต้อง
- สามารถจำได้ถึงชื่อรายการต่างๆ ที่ค่อนข้างยุ่งและมีความหลากหลาย

Bagging and Boxing fish:
- ใช้ถุงยาวเมื่อมัดปากถุงแล้วจะได้ น้ำ 1/3 อากาศ 2/3
- ติดป้ายบนถุงโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปลาที่จะส่งประกวด ใช้ปากกาที่สามารถกันน้ำได้เขียน
- นำถุงปลาที่ติดป้ายแล้วสอดเข้าไปในอีกถุงนึง โดยเอาส่วนที่มัดของถุงแรกนำเข้าไปก่อน เสร็จแล้วมัดปากถุงชั้นนอก แล้วเอากระดาษห่อให้รอบ
- บรรจุในกล่องโฟม
- ก่อนปิดกล่องจะต้องเช็ค คือ ถุงปลาต้องไม่แฟบ แล้วจะต้องใส่เอกสารต่าง ๆ ลงไปในกล่องด้วย ได้แก่ เอกสารการรับสมัคร ค่าสมัคร ค่าไปรษณีย์ตอนส่งปลากลับ และถุงสำหรับใส่ปลากลับ เอกสารควรใส่ในซองพลาสติกกันน้ำ
- ปิดกล่องแล้วเขียนพรรณนาที่กล่องเพื่อให้คนส่งถนอมกล่องนี้ซักหน่อย( แต่อย่าให้รู้ว่าเป็นปลา)

Mailing Your Fish:
ส่งปลาในแบบที่เร็วที่สุด
Reporting Problem:
หากเกิดความผิดพลาดต่างๆ สามารถแจ้งไปยังกรรมการจัดงาน สำหรับหากต้องการคำตอบ กรรมการบอร์ดตัดสินอาจจะติดต่อกลับโดยให้คำแนะนำทั่วๆ ไป
Common Entrant Error สิ่งที่ควรทำ
- ควรเขียนเอกสารการรับสมัครให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใส่เอกสาร และเงินต่าง ๆ ในถุงพลาสติก
- ควรใช้ถุงสองชั้นในการแพ็คปลา
- ควรส่งถุงสำหรับ ใส่ปลาส่งกลับมา
- อย่าใส่น้ำมากจนเกินไป
- อย่าเขียนป้ายด้วยปากกาที่ไม่สามารถป้องกันน้ำได้
- อย่าใส่ปลาในถุงเกินสองตัว
- อย่าคิดว่าใช้ถุงเดียวใส่ปลาจะเพียงพอ
- อย่าให้อาหารปลาภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนส่งปลา
- อย่าคิดว่าการประมูลจะขายปลาได้สูง ให้กำหนดราคาต่ำ ๆ ให้คนไล่ราคาขึ้นไปเอง
- อย่าส่งปลาที่จะประกวดล่าช้า ควรส่งให้ถึงร่วงหน้าซัก 3 วัน

HOSTING A SHOW
Before Contracting IBC:
- เจ้าภาพต้องกำหนดก่อนให้ได้ว่าจะเป็นการจัดงานประเภทไหน และใครจะเป็นกรรมการการจัดงานบ้าง
- ควรทำการศึกษารายละเอียดถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดการประกวด โดยศึกษาจาก Chapter members ‘Hosting an IBC Show’ จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม IBC Technical Assistance Committee

Submitting A Request
- การอนุมัติการจัดงานของ IBC จะถูกแจ้งไปยัง IBC Chapter และกลุ่มอื่น ๆ เมื่อมีการร้องขอ
- การขอสมัครจะทำโดยเสนอเอกสารร้องขอ (IBC form 4) ไปยังประธานบอร์ดการตัดสิน โดยระบุวัตถุประสงค์ การประกวดที่มีลักษณะพิเศษ และเสนอวันที่ต้องการจัดการประกวด
- แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของประธานการจัดงานและกรรมการการตัดสิน
- สำรองวันจัดงานและประเภทการจัดงานอื่น ๆ เอาไว้ด้วยเพราะวันจัดงานเดิมที่กำหนดไว้อาจไปชนกับกลุ่มอื่นที่จัดงาน
- ประธานการจัดงานจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการเมื่อมีการอนุมัติ
- Chapter อาจจะจัดงาน International Show ในครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลัง
- ครึ่งปีแรกจะจัดหลังจากประกวด IBC Convention ในเดือนมิถุนายน และต่อเนื่องมาจนกระทั่งกลางเดือนพฤศจิกายน
- ครึ่งปีหลัง เริ่มต้นกลางเดือนมีนาคมและต่อเนื่องไปจนกระทั่งมีการประกวด IBC Convention ในเดือนมิถุนายน
- การกำหนดวันจัดงาน International Show สำหรับครึ่งปีแรก หลังจากการประกวดครั้งก่อน จะไม่มีการอนุมัติจากบอร์ดการตัดสิน จนกว่าจะถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
- การกำหนดวันจัดงาน International Show สำหรับครึ่งปีหลัง หลังจากการประกวดครั้งก่อน จะไม่มีการอนุมัติ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 กันยายน
- IBC Chapter สามารถเสนอการจัดการประกวดเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม

Paying the Section Fee:
- Section Fee จะต้องจ่ายพร้อมกับการขอสมัคร จึงจะได้รับการอนุมัติให้จัดงานจากบอร์ดการตัดสิน
- ต้องส่งกำหนดการวันประกวดล่วงหน้า 10 วัน โดยแจ้งทาง e-mail ไปยังประธานบอร์ดหรือตัวแทนที่ได้แจ้งไว้
- ระบุข้อกำหนดต่าง ๆ ในการจัดงาน ประเภทที่ประกวด และกำหนดวันที่ต้องการจัดงาน
- Section Fee ต้องได้รับภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ได้ระบุใน E-male
- ถ้าเกิน 10 วันดังกล่าว ผู้เข้าจองการประกวดอื่น ๆ จะได้จัดงานแทน
- ถ้าไม่ได้จัดงานตามวันที่กำหนด Section Fee จะส่งกลับแก่ผู้จอง หลังจากการประกวดประจำปีเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม
- จะไม่ได้รับเงินคืนหากเป็นการขอยกเลิกการจัดงาน

Holding A Show
- ในภาคผนวกจะมีรายการสำหรับให้เจ้าภาพใช้ เมื่อมีการเตรียมการที่จะเป็นเจ้าภาพการประกวด
- โดยจะแยกเป็นหัวข้อชัดเจน
- สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นในเรื่องที่สำคัญ
- ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Technical Assistance Library

Arranging a Date, Location, and Judge:
- เจ้าภาพตกลงลงให้ชัดเจนกับกรรมการของ IBC ที่จะมาตัดสิน ในเรื่องค่าตอบแทนต่าง ๆ
- โดยทั่วไปเจ้าภาพต้องเตรียมที่พังและอาหารให้แก่กรรมการที่มา

Announcing Your Show:
- การที่จะประสพความสำเร็จในการจัดงานขึ้นอยู่กับการแจ้งให้สมาชิก IBC ใน Area ได้รับรู้วันและสถานที่ที่จะจัดการประกวด
- อาจจะประกาศตามหนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
- เตรียมเงื่อนไขการประกวดที่สำคัญในใบสมัคร
- ประกาศให้ผู้ประกวดทราบด้วยว่าจะมีการประมูลปลาด้วยหรือไม่

Submit IBC Form 4
- ยื่น IBC Form 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนที่จะมีการจัดงาน
- ถ้า FLARE ยังไม่แจ้งกำหนดการประกวดภายในเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าภาพต้องส่งข้อมูลไปยัง IBC website และแจ้งหมายกำหนดการต่าง ๆ ในการประกวดไปยังผู้เข้าประกวดในArea นั้น
- คณะกรรมการของบอร์ดการตัดสินจะมีรายชื่อที่ถูกต้องของผู้เข้าประกวด
Plan the Physical Requirements:
- รายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประกวดมีความจำเป็นสำหรับเจ้าภาพในการจัดการประกวด
- รายการข้อมูลต่าง ๆ จะทำให้สามารถดำเนินการจัดงานได้อย่างสะดวกขึ้น
1. ภาชนะสำหรับใส่ปลาในการประกวด ใส่น้ำสามส่วน ไม่ทำน้ำหกมาด้านหน้าและมีระดับน้ำที่เท่ากัน
2. เตรียมภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการใส่ปลาประเภทปลาป่า ที่ต้องมีที่ปิดมิดชิดพร้อมกับเจาะรู เพื่อกันปลากระโดด
3. Black Classes จะต้องเตรียมฉากหลังเป็นสีขาว ส่วนสีอื่น ๆ ฉากหลังจะเป็นสีดำ
4. แผ่นกั้นระหว่างโหลแต่ละใบ
Plan the Labor Requirements:
- การใช้คนขึ้นอยู่กับสถานที่จัด ขนาดของการจัดงาน
- อย่าประมาณการต่ำจนเกินไป จำนวนคนจะต้องพอเพียงกับการถ่ายน้ำและการเคลื่อนย้ายภาชนะไปที่ต่าง ๆ
Plan the Financial Requirements:
- ต้นทุนสามารถลดลงได้ จากการวางแผนการจัดงานที่ถูกต้อง
- ไม่เสนอผลตอบแทนให้กับผู้ตัดสินเกินกว่างบที่จะสามารถให้ได้
- อย่าจัดให้มีรางวัลในการประกวดจนเกินงบประมาณ
- ต้องหาผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถหาได้จากกลุ่มของ IBC หรือกลุ่มเอกชนที่อยู่ในพื้นที่
Plan the award:
- ต้องกำหนดรางวัลให้เหมาะสมและพอเพียงกับการจัดการประกวด อย่างน้อยอาจจะต้องหารางวัลขั้นต่ำดังนี้
1. All Show : อย่างน้อยต้องมีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองอันดับสอง
2. International Show: จะต้องมีอย่างน้อย 12 รางวัล โดยแบ่งเป็นกลุ่ม A, B, C ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีรางวัลดังนี้
- Best of show เพศผู้ Best of show เพศเมีย
- รอง Best of show เพศผู้ รอง Best of show เพศเมีย
3. District Shows: อย่างน้อยจะต้องมี 2 รางวัล คือ ชนะเลิศเพศผู้ ชนะเลิศเพศเมีย
4. Certified Shows: จะมี 1 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ
5. Convention Show : จะเหมือนกับ International Show
6. Invited Judge: เป็นธรรมเนียมที่จะต้องให้ของที่ระลึก(เช่น ประกาศนียบัตร หรือ โล่) แก่กรรมการผู้มาตัดสิน

Show Time
Receiving Mail-ins and Registering Entrance:
- ต้องแน่ใจว่ามีระบบการจัดเก็บปลาที่ผู้เข้าประกวดส่งมาเป็นอย่างดี ก่อนที่จะเริ่มการประกวด
- โดยระบบสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับปลาจากผู้ส่งเข้าประกวด
Host entries should be registered first.
- ผู้รับปลาจากผู้ส่งปลาเข้าประกวดจะต้องมีความซื่อสัตย์ โดยจะต้องลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าประกวดที่ส่งปลามาทาง mail เหล่านั้น
- ผู้เข้าประกวดจะได้รับการอนุมัติลงทะเบียนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ได้ลงประกาศไว้ในเอกสารการรับสมัคร
- ผู้เข้าประกวดจะไม่ได้รับการอนุมัติหาก กรรมการได้เริ่มการตัดสินไปแล้ว
- ต้องแน่ใจได้ว่า เมื่อได้รับปลาแต่ละตัวมาแล้วต้องแจ้งแก่ผู้ที่ส่งปลามาให้ทราบ
- เปิดกล่องโดยทันทีและเช็คสภาพของปลาที่ส่งมา
- จดปัญหาต่าง ๆ ที่พบ เช่น หากปลาต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษให้ระบุลงไปเพื่อทราบ หรือมีการบันทึกข้อมูลของผู้เป็นเจ้าของปลา เป็นความรอบคอบที่จะต้องเช็คเบอร์โทรศัพท์หรือe-mail ของผู้ส่งปลามาไว้เพื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- ปลาจะถูกใส่ไว้ในโหลล่วงหน้าก่อนมีการประกวด 4 ชั่วโมง
- ผู้ส่งปลาเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งปลามาล่วงหน้าเกิน 3 วัน รายละเอียดอื่นๆ จะเป็นไปตามที่เจ้าภาพกำหนด
- ปลาจะต้องไม่อยู่ในถุงเกิน 48 ชั่วโมง และอยู่ในอุณหภูมิระหว่าง 78-52 องศา
- ปลาที่ตายตอนมาถึงอาจจะทิ้งไป ยกเว้นหากผู้เป็นเจ้าของต้องการให้ส่งกลับ ค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าประกวดจะทำการคืนให้
- กรณีรับปลามาทาง mail ทำการลงทะเบียนปลาที่ได้รับและตรวจสอบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการประกวด การจ่ายเงินค่าพัสดุไปรษณีย์ตอนส่งกลับ และข้อแนะนำพิเศษต่าง ๆ

Here are some of the reasons fish die during shows, keep your eyes open:
1. ความไม่เหมาะสมของน้ำทั้งปริมาณและคุณภาพ
2. ผลกระทบที่เกิดจากผู้ที่เข้าชมปลา เช่น ใส่สิ่งแปลกปลอมลงไปในโหล หรือการเคาะโหลใส่ปลา
3. ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้อง
4. ความล่าช้าในการขนส่ง
5. ปลามาถึงในสภาพที่ป่วย จะต้องมีการตรวจสอบปลาอย่างระเอียดและจดบันทึกปัญหาที่เจอไว้
6. ระบุผู้รับไม่ถูกต้อง
7. ถุงและกล่องสำหรับบรรจุปลาไม่เหมาะสม

Benching the Fish:
- ห้องที่ประกวดและโหลใส่ปลาจะต้องจัดให้เสร็จก่อนล่วงหน้า 1 วัน
- น้ำต้องไม่มีคลอรีน
- การประกวดจะโชว์ปลาในน้ำที่ใส
- ปลาป่าจะมีการใส่ไม้น้ำลงไปในโหลปลา
- ปลาที่บรรจุในภาชนะเรียบร้อยจะต้องติดป้ายให้ถูกต้องกับสภาพของปลา
- ประเภทและลักษณะของปลาจะต้องตรงกับที่ผู้ส่งปลาเข้าประกวดได้ระบุไว้
- ปลาที่ระบุให้กรรมการเป็นผู้แยกประเภท จะเก็บไว้รวมกันโดยจะติดป้ายให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการชั่วคราว

Feeding the Fish:
- โดยทั่วไปจะไม่มีการให้อาหารปลา
- แต่ถ้าเจ้าภาพเห็นว่ากำหนดการมีการล่าช้าออกไป หรือก่อนที่จะมีการส่งปลากลับ ก็สามารถให้ได้แต่จะต้องเปลี่ยนน้ำหากน้ำเริ่มขุนหลังจากการให้อาหาร

Support the Judge:
- อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตัดสินกรรมการจะเป็นผู้นำมาเอง
- เจ้าภาพต้องเตรียมผู้ช่วยให้กับกรรมการในการบันทึกเกี่ยวกับโหลปลา เลขที่ผู้ส่งปลาเข้าประกวดที่เป็นผู้ชนะ และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการแยกประเภทของปลา
- อาจนำตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานมาใช้ จะได้มีความสะดวกในการพิจารณา
- ต้องกันไม่ให้ผู้ส่งปลาเข้าประกวดและผู้เข้าชมรบกวนการตัดสินของกรรมการ

Announcing the Winner:
- หลังจากมีการตัดสินประธานการจัดงานอาจเก็บรายชื่อผู้ชนะไว้เป็นความลับจนกระทั่งถึงพิธีมอบรางวัล
- หรืออาจจะประกาศในทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยการติดป้ายหรือริบบิ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ชนะการประกวด
CONDUCTION AN AUCTION
- การประมูลจะเกิดขึ้นหลังจากมีการประกวดปลา
- จะต้องมีการควบคุมและป้องกัน ให้การประมูลมีความถูกต้องเรียบร้อย
- ต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการสลับตัวปลากัน
- ผู้เข้าร่วมการประมูลจะคาดหวัง ดังนี้
The Buyers:
1. จะต้องเห็นปลาก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น
2. การประมูลเกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนด มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว
3. จบการประมูลอย่างรวดเร็ว
4. ได้รับปลาตัวที่ได้ประมูลไว้
The Sellers:
1. มีโอกาสในการเข้าประมูลเท่าเทียมกัน
2. ขายได้ในราคาสมเหตุสมผล
3. ได้ปลากลับคืนหากขายไม่ได้
4. ได้รับเงินส่วนแบ่งจากการประมูล พร้อมกันกับบัญชีในการขาย
• การประมูลจะต้องมีการกำหนดราคาขั้นต่ำไว้
The Guidelines and Techniques are:
- มีป้ายบอกว่าปลาได้ถูกประมูลแล้วหรือไม่
- มีโต๊ะสำหรับตั้งปลาที่จะทำการประมูล
- ปลาที่ทำการประมูลจะต้องมีเลขที่กำกับไว้
- ต้องมีการประชุมปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการประมูล โดยพิจารณาดังนี้
1. ทำการประมูลที่ละตัว หรือทีละหลายตัว
2. ต้องมีผู้จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประมูล และข้อมูลการขาย
3. ต้องมีผู้คอยช่วยเหลือในการประมูล โดนนำปลาที่ประมูลเสร็จไปส่งให้ผู้ทำหน้าที่เพ็คปลา
4. ผู้เพ็คปลาจะต้องย้ายปลาออกจากชั้นอย่างรวดเร็ว
5. ผู้เก็บเงินคอยรับการจ่ายเงิน
6. การประมูลควรเปิดเป็นแบบสาธารณะ
7. ผู้นำปลาเข้าประกวดหรือผู้เข้าร่วมอื่น ๆ อาจจะถูกนำปลาขึ้นไปประมูลได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาตามกำหนดการ
8. ถ้าประกวดเป็นคู่จะต้องมีการประมูลขายเป็นคู่ จะต้องไม่แยกประมูล
9. ถ้าประกวดเป็น trio จะต้องแยกทำการประมูล จะไม่ทำการประมูลรวมกัน
10. ประธานการจัดงานมีสิทธิระงับการประมูล หากปลาที่ทำการประมูลนั้นป่วยไม่สมบูรณ์
11. ไม่สามารถถอนตัวจากการประมูลได้(ยกเว้นปลาป่วยตามข้อ 10)
12. ปลาที่ไม่ได้ถูกประมูลจะเป็นสินทรัพย์ของทางเจ้าภาพ เว้นแต่ทางผู้ส่งปลาเข้าประกวดได้จ่ายเงินค่าขนส่งปลาขากลับ มาพร้อมกับเงินค่าธรรมเนียมการประกวดแล้ว
Note: หากเจ้าภาพในการจัดงานไม่ต้องการจัดการประมูล ทางเจ้าภาพจะต้องแจ้งให้ประธานบอร์ดการตัดสินของ IBC ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนจะถึงกำหนดวันจัดงาน

RETURNING THE FISH AND THE AWARDS
- เจ้าของปลาจะได้รับปลาคืนภายใน 6 วันหลังจากเสร็จการประกวด
- เจ้าของปลาต้องเข้าใจปัญหาของความล่าช้าต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- เพ็คปลาให้ถูกต้องทั้งอุปกรณ์และขั้นตอนในการเพ็ค
- รางวัลที่มีคมอย่าส่งไปในกล่องเดียวกันกับปลา
- เอกสารที่เปียกน้ำได้ควรใส่ไว้ในถุงพลาสติกกันน้ำ
- ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากราคาค่าขนส่ง จะต้องคืนให้แก่เจ้าของเงิน
- ผู้ส่งปลาเข้าประกวดจะต้องแจ้งให้เจ้าภาพทราบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- ถ้าเจ้าภาพไม่ดำเนินการแก้ไข ให้แจ้งไปยังประธานบอร์ดการตัดสินได้รับทราบ

SPECIALATTENTION:
- บอร์ดการตัดสินจะพิจารณาการดำเนินการของประธานการจัดงาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าวมา

REPORT RESULTS OF THE SHOW:
- การประกวดจะยังไม่เรียบร้อยจนกว่าจะได้รายงานสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการประกวด
WITHIN 2 DAYS
- สรุปผลการประกวดเบื้องต้นทาง internet โดยใช้ web IBC หรือ Better Bettas Group Site
- แจ้งผลการประกวดให้แก่ผู้ส่งปลาเข้าประกวดได้รับทราบ รวมถึงเอกสารการสมัคร และข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลในตำแหน่งต่าง ๆ

WITHIN 10 DAYS
1. ส่งเงินค่าสมัครคืนแก่ผู้ส่งปลาเข้าประกวด สำหรับปลาที่ตายเมื่อส่งมาถึง หรือ สำหรับปลาที่ป่วย หรือปลาที่ส่งมาล่าช้ากว่ากำหนด แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับปลาที่ตายขณะอยู่ในโหลปลาตอนประกวด
2. ส่งกลับรางวัลและเงินจากการประมูล ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ รวมทั้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่ได้พบ
3. เอกสารที่ต้องส่งให้กับประธานบอร์ดการตัดสินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีดังนี้
a. สำเนาสรุปผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปปรับปรุงคะแนนรวม
b. จดหมายอธิบายปัญหาต่าง ๆ ที่พบ
c. เอกสารทางการเงิน ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายและรายได้
d. แสดงรายงานข้อมูลต่าง ๆ
4. ส่งสำเนาผลการประกวดอย่างเป็นทางการไปยัง Editor ของ FLARE เพื่อประกาศสู่สาธารณะ
5. ส่ง Show Surcharge Fee และสำเนาผลการประกวดอย่างเป็นทางการให้เหรัญญิกของIBC

A show log should be kept.
Need help?
- ประธานและสมาชิกของบอร์ดการตัดสินมีหน้าที่พิเศษที่จะต้องช่วยประธานการจัดการประกวด ให้ดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จ
- ชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อสามารถหาได้จาก FLARE และ IBC website
- ประธานการจัดงานในแต่ละ International หรือ District Show จะต้องเข้าประชุมบอร์ดการตัดสินในปีที่จะมีการประกวด
- ประธานบอร์ดการตัดสินจะเป็นที่ปรึกษาในการให้คำวินิจฉัยเป็นการชั่วคราวสำหรับเหตุการณ์ที่นอกเหนือไปจากภาวะปกติ

RULES FOR PHOTOGRAPHY OF SHOW FISH
Note: IBC และเจ้าหน้าที่ของ Chapter สามารถที่จะถ่ายภาพปลาเพื่อนำไปใช้ได้
1. ห้ามถ่ายรูปปลาก่อนที่กรรมการจะตัดสินเสร็จ
2. ผู้ถ่ายภาพเขียนคำร้องขอถ่ายภาพต่อกรรมการการจัดงาน
3. ใช้กล้องธรรมดาถ่ายภาพได้ ถ้าไม่ทำให้ปลาเคลื่อนไหว
4. เจ้าภาพขอร้อง แต่ไม่เป็นการบังคับ หากจะสำเนารูปภาพสวย ๆ เพื่อนำไปใช้ร่วมกัน
5. เจ้าภาพต้องตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร ว่าผู้ส่งปลาต้องกา

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.bettagenetic.forumotion.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ